Privacy Reglement

Het Computerhuis respecteert de privacy van zijn bezoekers en van de gebruikers van zijn website. In dit reglement geven wij aan, hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens en de databestanden van onze bezoekers.

1.    Registratie van persoonlijke gegevens
Wij registreren de persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om uw verzoek (bijvoorbeeld voor begeleiding, ondersteuning, een  PC onderhoud of gebruik van een ruimte) te kunnen verwerken: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder registreren wij persoonlijke gegevens die wij nodig hebben om verantwoording af te leggen aan onze subsidiegevers: uw leeftijd (geboortedatum), geslacht en de doelgroep waartoe u behoort.
Tenslotte registreren wij de diensten die u heeft afgenomen. Dat kunnen zowel gevolgde begeleiding en ondersteuning bij computer gebruik en/of software zijn, als onderhoud van apparatuur. Wij slaan die gegevens op in ons bezoekersbestand.

2.    Gebruik van persoonlijke gegevens
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden van de afwikkeling van uw verzoek. Verder gebruiken wij uw gegevens om u informatie te sturen over de activiteiten van het Computerhuis in het algemeen.
Aan onze subsidiegevers verstrekken wij geanonimiseerde overzichten van de door ons geleverde diensten. Die overzichten bestaan uit totalen per leeftijd, geslacht en/of doelgroep. Uw persoonlijke gegevens komen daarin niet meer voor.
Voor ons eigen gebruik maken wij uit ons bezoekersbestand overzichten van de door ons geleverde diensten, ook geanonimiseerd.

3.    Geheimhouding van persoonlijke gegevens
Wij stellen uw persoonlijke gegevens alleen ter beschikking aan derden die bij de uitvoering van uw verzoek of opdracht zijn betrokken en die daarbij uw gegevens nodig hebben. Zowel deze derden als de medewerkers van het Computerhuis zijn verplicht uw privacy te respecteren en gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens.
Wij verlenen geen toegang tot uw persoonlijke gegevens aan anderen dan de hierboven genoemde derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

4.    Vertrouwelijke omgang met gegevens op computers van klanten
Wij openen bestanden op ter onderhoud aangeboden computers alleen wanneer dat nodig is om de werking van programmatuur te kunnen controleren. Onze medewerkers bekijken of lezen de noodzakelijkerwijs geopende gegevensbestanden of documenten niet.

5.    Uitzonderingen
In de volgende gevallen achten wij ons ontheven van onze privacyverplichting.
Wij zullen altijd gevolg geven aan een wettelijke verplichting om gegevens ter beschikking te stellen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan politie of justitie.
Wij zullen aangifte doen van op computers aangetroffen afbeeldingen of teksten die bij wet strafbaar zijn gesteld, wanneer wij daarop bij toeval zouden stuiten.

Verdere informatie en vragen
Op uw verzoek geven wij u altijd inzicht in de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Eventuele fouten in persoonlijke gegevens zullen wij, in overleg met u, graag corrigeren.

Voor verdere vragen over dit Privacy Reglement kunt u ons als volgt bereiken:
telefoon:    073-8511456 (maandag t/m vrijdag van 9:30 tot 16:00)
e-mail:     info@computerhuis.org.

Wijkgericht werken

Om wijkgericht te werken en een goed beeld te krijgen wat er leeft en mensen nodig hebben en onze activiteiten hierop aan te passen, werken we samen met de wijkwerkers, de jongerenwerkers, het wijkplein en de wijkmanager.

overleg

Heb je vragen?


Wist je dat?

Wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en deze nooit aan derden zullen doorgeven.

© Humanitas 2012
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.